Politica de privacitat

PRIVACITAT

Responsable – Qui és el responsable del tractament de les dades?

Identitat: GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL
Domicili social: Carrer Sant Mateu 24/26
CIF: B65836215
Telèfon: 930156778
Adreça electrònica: secretaria@joaquimmunoz.com
Contacte: GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL
Nom del domini: www.joaquimmunoz.com

Finalitats – Amb quines finalitats tractem les seves dades?

En compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, l’informem que tractarem les dades que ens facilita per:

 • Gestionar la contractació de serveis que faci a través de la plataforma, així com la facturació i entrega corresponent.
 • Remetre periòdicament comunicacions sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb les activitats desenvolupades pel GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL, per qualsevol mitjà (telèfon, correu postal o correu electrònic), excepte que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Remetre informació comercial i/o promocional relacionada amb el sector de serveis contractats i valor afegit per a usuaris finals, excepte que s’indiqui el contrari o l’usuari s’hi oposi o revoqui el seu consentiment.
 • Donar compliment a les obligacions establertes legalment, com també verificar el compliment de les obligacions contractuals, inclosa la prevenció de frau.
 • Cessió de dades a organismes i autoritats, sempre i quan siguin requerides de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries.

Categories de dades – Quines dades tractem?

A conseqüència de les finalitats mencionades anteriorment, en el GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL gestionem les categories de dades següents:

 • Dades identificatives
 • Metadades de comunicacions electròniques
 • Dades d’informació comercial. En cas que l’usuari faciliti dades de tercers, manifesta comptar amb el consentiment d’aquests i es compromet a traslladar-los la informació continguda en aquesta clàusula, i eximeix el GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL de qualsevol responsabilitat en aquest sentit.
 • No obstant això, el GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL podrà portar a terme les verificacions per constatar aquest fet, i adoptar les mesures de diligència deguda que corresponguin, conforme a la normativa de protecció de dades.

Legitimació – Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

El tractament de dades la finalitat del qual és l’enviament de butlletins periòdics (newslettering) sobre serveis, esdeveniments i notícies relacionades amb la nostra activitat professional es basa en el consentiment de l’interessat, sol·licitat expressament per portar a terme els tractaments esmentats, d’acord amb la normativa vigent.

A més a més, la legitimació per al tractament de les dades relacionades amb ofertes o col·laboracions es basa en el consentiment de l’usuari que remet les seves dades, que pot retirar en qualsevol moment, si bé això pot afectar la possible comunicació de manera fluïda i obstruir els processos que vol dur a terme.

Finalment, les dades es podran utilitzar per donar compliment a les obligacions legals aplicables al GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL.

Termini de conservació de les dades – Per quant de temps conservarem les seves dades?

El GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL conservarà les dades personals dels usuaris només durant el temps necessari per a la realització de les finalitats per a les quals van ser recollides, mentre no revoquin els consentiments atorgats. Posteriorment, en cas que sigui necessari, mantindrà la informació bloquejada durant els terminis establerts legalment.

Destinataris – A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Aquells proveïdors que presten serveis al GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL, tals com serveis d’allotjament, eines de màrqueting i sistemes de contingut o altres professionals, podran accedir a les seves dades, quan la comunicació sigui necessària normativament, o per a l’execució dels serveis contractats.

El GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL ha subscrit els contractes d’encàrrec de tractament corresponents amb cadascun dels proveïdors que presten serveis al GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL, amb l’objectiu de garantir que els proveïdors esmentats tractaran les seves dades d’acord amb el que estableix la legislació vigent.

També podran ser cedides a les forces i cossos de seguretat de l’Estat en els casos en què hi hagi una obligació legal.

Bancs i entitats financeres, per al cobrament dels serveis.

Administracions públiques amb competència en els sectors d’activitat, quan ho estableixi així la normativa vigent.

Seguretat de la informació – Quines mesures de seguretat implantem per tenir cura de les seves dades?

Per protegir les diferents tipologies de dades reflectides en aquesta política de privacitat portarà a terme les mesures de seguretat tècniques necessàries per evitar-ne la pèrdua la manipulació, la difusió o l’alteració.

 • Encriptació de les comunicacions entre el dispositiu de l’usuari i els servidors del GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL.
 • Encriptació de la informació en els propis servidors del GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL.
 • Altres mesures que evitin l’accés a les dades de l’usuari per part de tercers.
 • En aquells casos en què el GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL compti amb prestadors de servei per al manteniment de la plataforma que es trobin fora de la Unió Europea, aquestes transferències internacionals es troben regularitzades atenent el compromís del GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL amb la protecció, integritat i seguretat de les dades personals dels usuaris.

Drets – Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades i com pot exercir-los?

Té dret a obtenir confirmació sobre si al GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL estem tractant dades personals que el concerneixin, o no.

Així mateix, té dret a accedir a les seves dades personals, i també a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, quan pertoqui, sol·licitar-ne la supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per als fins que foren recollides.

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, cas en el qual només les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. El GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment, pot exercir el dret a la portabilitat de les dades, així com a retirar els consentiments facilitats en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Si vol fer ús de qualsevol dels seus drets pot dirigir-se a secretaria@joaquimmunoz.com.

Por acabar, l’informem que pot dirigir-se a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades i altres organismes públics competents per a qualsevol reclamació derivada del tractament de les seves dades personals.

Modificació de la política de privacitat

El GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL podrà modificar aquesta política de privacitat en qualsevol moment, i les successives versions seran publicades al lloc web. En qualsevol cas, el GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL comunicarà, prèviament, les modificacions d’aquesta política que afectin els usuaris a fi que les puguin acceptar.

Aquesta política de privacitat es troba actualitzada amb data 27/12/2018. GABINET DE CIRURGIA PLÀSTICA AVANÇADA SL  (Espanya). Tots els drets reservats.

Si ho vol també pot consultar la nostra Política de galetes